घोषणा

दिनांक ०६.१०.२०१६ पासून

व्यक्ती आणि संस्था ठेवीवरील व्याजदर    

ठेवीचा कालावधी

 

व्यक्ती आणि संस्था

 

ज्येष्ठ नागरिक

सेव्हिंग

३.००%

३.००%

ते  ४५ दिवस

५.५०%

५.७५%

४६  ते १७९  दिवस

६.५०%

६.७५%

१८०  ते  २१०  दिवस

६.७५%

७.००%

२११  दिवस  ते १ वर्षाचे आतील

७.००%

७.२५%

१ वर्ष  ते  ४५५ दिवस  

७.१५%

७.४०%

४५६   दिवस  ते २ वर्षाचे आत

७.२५%

७.५०%

वर्षे ते  ३ वर्षाचे आत

७.२५%

७.५०%

 वर्षे ते    वर्षाचे आतील

७.००%

७.२५%

 वर्षे  ते १० वर्षापर्यंत

७.००%

७.२५%

पिग्मी ठेव

३.००%

३.००%

ए/आर. (पूर्नगुंतवणूक ठेव)

५.००%

५.००%

* ज्येष्ठ नागरिक (ज्यांचे किमान ६०  वर्षे पूर्ण असेल) त्यांना    व्याजदर -  ०.२५ %  जादा व्याजदराचा फायदा घेता येईल.

*  पिग्मी स्पेशल ठेवीसाठी ५ वर्षे कालावधीचा व्याजदर (७.००%) लागू राहील.

 

दिनांक ०१-०१-२०१४ पासून कर्जावरील व्याजदर

सोने तारण कर्ज

१३.००

एल.आय.सी.,एन.एस.सी. सर्टिफिकेट तारण कर्जे

१४.००

वाहन तारण

१४.००

पगार हमीपत्र तारण

१३.५०

घर बांधणी कर्ज – (मुदत जास्तीत जास्त -१० वर्षे )

१३.००

इतर सर्व प्रकारची कर्जे

१५.००

बीपी/मंजूर ओडी

१७.००

पिग्मी ठेव तारण

१०.००

ठेव तारण – ठेव व्याजदराच्या २% जादा (स्वत:चे ठेवीबाबत) (मासिक व्याज आकारणी)

दुसऱ्याच्या ठेवीबाबत व्याजदराच्या ३% जादा
चालू खातेवरील ओव्हर ड्राफ्ट (मंजूर नसलेले ) १९%